Kurser

Trivsel på arbejdspladsen

Arbejdssituationen i dag er præget af forandring, stor informationsmængde, kompleksitet og stiller krav til medarbejdere menneskeligt, fagligt og fysisk. Mange kender til mildere stress symptomer og oplevelsen af manglende trivsel på arbejdspladsen.

Fra Kalmia har vi stor arbejdsmedicinsk, psykologisk og organisatorisk ekspertise og vi kan komme ud på arbejdspladsen og afdække, hvad der ligger til grund for stressbelastninger samt øge viden og styrke trivsel. Vi tilbyder kurser der  kan klæde ledere på til at håndtere konflikter, styrke dialogen og afdække uudfoldet indsigt og resourcer. Samtidig har vi et bredt tilbud af kurser indenfor mindfulness og stresshåndtering:

 • Kortlægning af arbejdsmiljø og trivsel.
 • Foredrag om fravær – nærvær, som inspiration på temadage/kurser.
 • Den nødvendige dialog.
 • Konflikthåndtering.
 • Supervision af ledere og HR- partnere.
 • Autentisk ledelse.
 • Mindfulnesskurser.
 • Stressnavigeringskursus.
 • Håndtering af grænseløst arbejde.
 • Gruppetilbud i forbindelse med afskedigelse.

Kortlægning af arbejdsmiljø og trivsel

Vi tilbyder kurser og temadage om fravær og nærvær. Hvor vi  i formidler aktuel viden om forståelsen af fravær og hvordan fraværet kan nedbringes og nærvær udvikles. Vi fokuserer på udvikling af nærvær ud fra en opmærksomhed på både arbejdspladsens og medarbejdernes resourcer og behov og en afdækning af de fælles handlemuligheder. Vi træner metoder, der kan bruges til at kortlægge fravær- og nærværs faktorer på arbejdspladsen . Vi kan lave en ressourceorienteret  handleplan ud fra en kortlægning af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø gennem inddragelse af fokusgruppeinterviews, fraværssamtaler og udarbejdelse af brugbare fraværsstatistikker.

Derudover tilbyder vi.

Den nødvendige dialog

Evnen til kunne føre en samtale, at kunne lytte og fokusere på det centrale, er et vigtigt redskab i arbejdet med fravær og nærvær. Kurset sætter fokus på at styrke ledernes evne til, gennem konstruktive dialoger, at styrke medarbejdernes motivation og lyst til sit arbejde og til at gennemføre samtaler med medarbejdere med et for højt fravær – samtaler som af mange ledere opleves som vanskelige. Kurset kan med fordel gennemføres som forløbskursus over 2 eller 3 gange, med mulighed for at afprøve metoder imellem kursusdagene.

Konflikthåndtering

Konflikter er en del af virkeligheden på enhver arbejdsplads. De er en naturlig følge af de forskelle i interesser og perspektiver, som indgår i en samarbejdsrelation. Der er megen positiv og potentiel udvikling i konflikter, men konflikter kan også virke destruktivt og være ødelæggende for trivsel og produktivitet. Det afgørende er, hvordan man møder konflikterne. Det handler ikke primært om at forebygge konflikter, men om at kunne håndtere konflikter.

Vi tilbyder:

 • kurser/temadage om konflikthåndtering.
 • supervision af ledere i forbindelse med konkret konflikthåndtering.
 • træning i den “nødvendige dialog”,  at kunne kommunikere åbent og klart også om konfliktfyldte forhold.

Supervision af ledere og HR- partnere

Når man arbejder med komplekse mellemmenneskelige problemstillinger, er det vigtigt at få mulighed for at arbejde med sig selv.   Supervision tilbyder  et rum til refleksion, undersøgelse og fordybelse, der åbner for ny indsigt, handlefrihed og frigørelse af resourcer.

Supervision kan ske i forbindelse med konkrete fraværsproblemer eller konflikter og problemstillinger, eller som en mulighed for fordybelse og faglig- og personlig udvikling.

Autentisk ledelse

God ledelse er central, i forhold til at kunne fastholde og udvikle gode medarbejdere og skabe et sundt og motiverende arbejdsklima. Gode ledere har en evne til at se  problemstillinger ud fra helheder og træffe de rette beslutninger. Dette er tæt forbundet med personlig integritet; at lederen selv kan tale og handle autentisk ud fra egne værdier, visioner og holdninger. At kunne respondere koncentreret og balanceret i komplekse situationer.

Mindfulness er en metode til at udvikle evnen til opmærksomhed og nærvær, som gør det det muligt at møde alle aspekter i livet med større klarhed, handlefrihed og åbenhed.

Mange ledere benytter mindfulnesstræning i anerkendelse af, det væsentlige i stadig at udvikle evnen til opmærksomhed, nærvær og fokusering som væsentlige elementer i autentisk og prægnant ledelse.

Mindfulnesskurser

Mindfulness er en videnskabelig dokumenteret og systematisk metode til udvikling af nærvær.  Nærvær er mere end den fysiske tilstedeværelse. Nærvær er noget der opleves. Det tager udgangspunkt i det der sker i og mellem mennesker. Nærvær er forbundet med øget opmærksomhed, engagement, motivation, kreativitet og udvikling. Mindfulness meditation kan bruges som forebyggelse mod stress, i det det øger opmærksomheden på psykiske og kropslige reaktioner. Kurset er bygget op om undervisning, meditationsøvelser, enkle yoga øvelser samt meditativ kropsafspænding. Udover indlæg, undervisning og debat vil der også være øvelser, der åbner mulighed for undersøgelse af temaer relateret til stresshåndtering, kommunikation og trivsel.

 Vi tilbyder:

 • Et egentligt mindfulnesskursus der stækker sig over 8 uger to timer ugentligt, for at deltagerne kan få mulighed for virkelig at  forstå og  integrere metoden i dagligdagen
 • Et introduktionskursus til Mindfulness meditation, der strækker sig over 2 gange af 2 timer, som kan afholdes i virksomheden eller på Kalmia. Vi tilbyder også et oplæg på 2 timer som en generel introduktion til mindfulness, som også kan bruges som et inspirations/gå-hjem-møde.

Stressnavigeringskursus

Dette kursus er et undervisningsforløb der beskriver de fysiologiske og psykologiske processer ved stress. Kurset giver deltagerne en bedre forståelse for hvad der kropsligt og mentalt sker ved stressbelastning og hvordan man kan håndtere dette.

Dette kursus afholdes 1 gang ugentligt over 4 uger.

Samtidig tilbydes også et enkelte foredrag og oplæg til virksomhed som led i stressforebyggelse. Dette kan tilpasses virksomheden ud fra aktuelle behov ved eksempelvis forestående sammenlægninger, fyringer og organisationsændringer.

Håndtering af grænseløst arbejde

Kombinationen af videns arbejde, nye arbejdsformer og ny informations- og kommunikations- teknologi betyder at mange mennesker i dag oplever at have grænseløst arbejde. Ved hjælp af en bærbar pc, internet, mobiltelefon er det muligt at arbejde uhindret og online hvor som helst – når som helst. Cand Psych og ph.d. Katrine Kjøller Neergaard har forsket i, hvordan dette vilkår ved arbejdets livet håndteres i to internationale virksomheder og hvilke konsekvenser det har for de ansattes liv. Forskellige  typer af grænseløst arbejde og  hvordan ledere og medarbejdere kan møde denne udfordring vil blive præsenteret.

Gruppetilbud i forbindelse med afskedigelse

Det er en ofte svær periode, der ligger efter en afskedigelse fra et job, hvor en stor del af ens identitet har været forankret. Der kan være en risiko for at tabet af jobbet kan blive så belastende, og medføre depressive reaktioner eller andre tilstande, der kan gøre det svært at få reorganiseret sit liv, både økonomisk, familiært og arbejdsmæssigt.

Vi har derfor oprettet et tilbud for de, der bliver ramt, hvor der kan hentes hjælp til at komme videre. Erfaringen er at der kan være god støtte og mening i at arbejde med problematikken sammen med terapeuter i en gruppe, hvor deltageren alle har dette problem fælles, og hvor man både kan finde forståelse og inspiration.